سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات حقوقی افغانستان 
عضو شورای نوشندگان 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات حقوق افغانستان 
مدیر اجرای مجله مطالعات حقوقی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات حقوق افغانستان 
سردبیر مجله مطالعات حقوقی 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات حقوقی افغانستان 
مدیر مسئول مجله مطالعات حقوقی  
 
 
پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه کاتب، کابل، افغانستان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق 
همکاری 
مرکز مطالعات حقوقی افغانستان 
مدیر مسئول 
1388/04/01 
 
پژوهشی