تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1388 
حقوق خصوصی 
دانشگاه اهلبیت(ع) 
18.62 
خارج