تفسیر قرارداد براساس کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق افغانستان
71 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات حقوقی افغانستان 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف از نوشتار حاضر، بررسی تفسیر قرارداد با تکیه بر کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین بوده و سعی براین است، تا روشها، قواعد و عواملی که بر اساس این کنوانسیون در تفسیر قراردادها ی بیع بین المللی کالا کاربرد دارند، به طور تطبیقی با دیگر اسناد بین المللی و قانون مدنی افغانستان بررسی شده و نقش آنها در تشخیص مفاد قرارداد، تعیین حدود و تعهدات ناشی از قرارداد و احراز قصد واقعی یا ظاهری متعاقدین، تبیین گردد. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته و به طور کلی در دو فصل تنظیم شده است: در فصل نخست، کلیات مربوط به تفسیر از قبیل مفاهیم، مکاتب و مراجع تفسیر را بیان می کند. در فصل دوّم، به بررسی قواعد و عوامل تفسیری همانند عوامل تفسیری لفظی (داخلی) و غیر لفظی (خارج از متن قرارداد)، پرداخته و بیش از پنج قاعده تفسیری را مورد بررسی قرار میدهد. واژگان کلیدی کشف ارادۀ واقعی، کشف ارادۀ ظاهری، تفسیر قرارداد، تکمیل قرارداد، طرفین قرارداد، الفاظ قرارداد، متن قرارداد و کنوانسیون بیع بین المللی