بررسی صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس شرکتهای سهامی در قانون تجارت افغانستان و ایران
51 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات حقوقی افغانستان 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده یکی از انواع شرکت های تجاری مذکور در ماده 117 قانون تجارت افغانستان و ماده 20 قانون تجارت ایران، شرکت سهامی است. شرکت سهامی از نوع شرکت سرمایه است که از سه رکن اصلی (مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت نظار(بازرسان)) تشکیل می شود. مجمع عمومی که عالی ترین رکن شرکت سهامی است، خود بر سه نوع می باشد: مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که هر کدام دارای وظایف و صلاحیت های مختص به خود می باشد. نوشتار حاضر که به صورت تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته سعی دارد صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی را در ضمن دو فصل به صورت تطبیقی بین قانون تجارت افغانستان و ایران به گونه ای مورد بررسی قرار دهد که تمام شباهت ها و تفاوت های این دو قانون در زمینه مزبور به طور کاملا شفاف، تبیین شود: در فصل اول به منظور آشنایی بیشتر با موضوع بحث، به بیان تعریف، اقسام و ارکان شرکت سهامی و هم چنین جهات افتراق شرکت سهامی عام و خاص، پرداخته شده است. فصل دوم مباحث راجع به مجمع عمومی مؤسس از قبیل زمان تشکیل، ترکیب، نحوه اداره، شیوه تصمیم گیری و صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس را مورد مطالعه تطبیقی قرارداده است واژگان کلیدی شرکت سهامی، مؤسسین شرکت سهامی، سهام شرکت، سهامداران، مجمع عمومی مؤسس.