بررسی فقهی _ حقوقی قاعده نفی عسر و حرج
56 بازدید
محل نشر: مرکز مطالعات حقوقی افغانستان 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قاعده نفی عسر و حرج از قواعد بسیار مهم، کاربردی و دارای قلمرو بسیار گسترده و فراگیر در فقه است. با این که قاعده مزبور دارای مستندات متعددی از آیات و به ویژه روایات است، متأسفانه متقدمین علما به آن توجهی کمی داشته و به طور مستقل از آن بحثی به میان نیاورده‌اند. ظاهراً اولین کسی که آن را به صورت یک قاعده مستقل فقهی مورد توجه قرارداده، مرحوم مولی احمد نراقی در عوایدالایام است. به دلیل اهمیت فراوان این قاعده در مباحث فقهی و حقوقی و حل برخی از معضلات اجتماعی، نوشتار حاضر که به صورت تحقیق کتابخانه ای انجام گرفته و در سه مبحث تنظیم شده است، سعی دارد به بیان تعریف و اقسام عسر و حرج در مبحث اول پرداخته و در مبحث دوم مبانی و مستندات فقهی قاعده را مورد مداقه قرارداده سپس در مبحث سوم به مباحث دیگری همچون شخصی یا نوعی بودن آن، تعارض آن با قاعده لاضرر و مصادیق آن در قوانین ایران و افغانستان بپردازد. واژگان کلیدی عسر، حرج، تکالیف حرجی، فقهای امامیه، قاعده نفی عسر و حرج، ماجعل علیکم فی الدین من حرج، مصادیق لاحرج در قوانین.