مبانی نظری مسئولیت مدنی قراردادی در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
59 بازدید
محل نشر: مجله مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/6/2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آن‌جا که مهم‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات زیان‌دیده است و هرگاه کسی به دیگری زیان برساند در برابر زیان‌دیده مسئول بوده و براساس اصول کلی مسئولیت مدنی باید خسارات وی را جبران نماید. سؤال این جاست که مبنای این مسئولیت چیست؟ چرا و بر چه اساسی عامل‌زیان ملزم به جبران خسارات وارده به زیان‌دیده می‌باشد؟ چرا زیان‌دیده یا شخص دیگری نباید زیان مزبور را تحمّل نمایند؟ توجیه‌گر این مسئولیت چیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش‌ نظریات و مبانی مختلفی ارائه شده‌است. نوشتار حاضر که در سه مبحث تنظیم شده‌است، سعی دارد در مبحث اول به تبیین مفهوم و اقسام مسئولیت مدنی پرداخته و در مبحث دوم مبانی مسئولیت مدنی را مورد بررسی دقیق قراردادهد و سپس در مبحث سوم مبنای مسئولیت مدنی در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا را به غور بگیرد. واژگان کلیدی مسئولیت قهری، مسئولیت قراردادی، مبانی فقهی مسئولیت مدنی، مبانی نظری مسئولیت مدنی، حقوق افغانستان، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا.