مبانی وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی قراردادی و قهری در حقوق افغانستان
61 بازدید
محل نشر: مجله مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/3/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئولیت مدنی یکی از اقسام مسئولیت حقوقی به معنای عام است که برای تبیین ماهیت آن، نخست باید مفهوم مسئولیت و اقسام آن‌ را مورد مداقّه قرارداد و پس از آن جایگاه مسئولیت قهری و قراردادی را در نظام مسئولیت، تعیین کرد و سپس به این امر پرداخت که آیا مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)، یکی است یا این که، هر کدام مبنای ویژ‌ه‌ی خویش را دارا بوده و از نظام خاص خود، پیروی می‌کنند و نظریه مورد قبول در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین، کدام است؟ بدین منظور، نوشتار حاضر که به صورت تحقیق کتابخانه‌ای صورت گرفته و در دو مبحث تنظیم شده‌است، سعی دارد در مبحث اول، مفهوم و اقسام مسئولیت و هم‌چنین مفاهیم و پیشینه کنوانسیون بیع بین‌المللی را مورد بررسی قرارداده و پس از آن در مبحث دوم به بررسی مبانی تعدد یا وحدت مسئولیت مدنی پرداخته و مبنای پذیرفته‌شده در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی را تبیین نماید. واژکان کلیدی مبانی مسئولیت مدنی، تعدد مسئولیت مدنی، وحدت مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی قهری، مسئولیت مدنی قراردادی، حقوق افغانستان، کنوانسیون بیع بین‌المللی