شرایط تحقق مسوولیت مدنی قراردادی در حقوق افغانستان
58 بازدید
محل نشر: مجله مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/9/3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث از مسئولیت مدنی و لزوم تدارک ضرر وارده به غیر، از قدیمی‌ترین نهاد حقوقی است که از زمان پیدایش جوامع ابتدایی وجود داشته است. در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی نیز، اضرار به غیر ممنوع بوده و عامل‌زیان ملزم است زیان‌وارده به غیر را جبران نماید. البته در حوزه تعهدات قراردادی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد زمانی قابل مطالبه است که ضرر مزبور، علاوه بر قطعی و مسلّم بودن، اثر مستقیم نقض قرارداد بوده و هنگام انعقاد عقد برای طرفین قابل پیش‌بینی نیز باشد. در این صورت، متخلّف قراردادی ملزم است کلیه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد را، جبران نموده و متعهدله را در وضعیتی قراردهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد در آن وضعیت قرار می‌گرفت. از این رو، نوشتار حاضر بر آن است که برخی از شرایط مؤثر در تحقق مسئولیت قراردادی، هم‌چون قابل مطالبه بودن ضرر، ارتکاب تقصیر قراردادی، انقضای مهلت ایفای تعهد و مطالبه انجام تعهد را که در تحقق مسئولیت قراردادی نقش بسیار مهم و مؤثری دارند، مورد بررسی قرارداده و در این راستا، دیدگاه حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا را تبیین نماید. واژگان کلیدی نقض قرارداد، مسئولیت مدنی قراردادی، شرایط تحقق مسئولیت، ضرر قابل جبران، پیش‌بینی خسارت، مطالبه خسارت، حقوق افغانستان، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا