شرایط تحقق عدم انطباق تعهد انجام شده با قرارداد در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی
65 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از دعاوی ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی مربوط به عدم انطباق تعهد انجام شده با مفاد قرارداد است. گاه این عدم مطابقت ناشی از عدم انطباق مادی بوده و تعهد انجام شده از نظر کیفیت، کمیت یا مطابقت با الگو و نمونه و... همسو و مطابق با قرارداد نیست و گاه دیگر عدم انطباق، ناشی از عدم مطابقت حقوقی بوده و تعهد انجام شده متعلق حق یا ادعای شخص ثالث است؛ اعم از حقوق و ادعاهای ناشی از مالکیت فکری و غیر آن. ازاین‌رو، پژوهش حاضر بر آن است تا شرایط شکلی و ماهوی مؤثر در تحقق عدم انطباق مادی و حقوقی کالا با مفاد قرارداد در حقوق افغانستان و کنوانسیون بیع بین‌المللی را به طور مجزا به کاوش گرفته و و در پایان دستآورد تحقیق را ارائه نماید. واژگان کلیدی تعهد قراردادی، اجرای غیر منطبق، عدم انطباق مادی، عدم انطباق حقوقی، نقض قرارداد، جبران خسارت، حقوق افغانستان، کنوانسیون بیع بین‌المللی