نگاهی به عقد عاریه در حقوق افغانستان
57 بازدید
محل نشر: مجله عدالت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده عاریه از جمله عقودی است که بر مبنای احسان، نکوکاری و نوع دوستی طراحی و بنیان گذاری شده است و به موجب آن مالک، منفعت مال خویش را برای مدتی معین یا غیر معین، به طور رایگان در اختیار شخص دیگر قرار داده و به وی حق انتفاع مجانی از مالش را اعطاء می‌کند. کارکرد اجتماعی و نقش مهم عقد عاریه در تقویت روح هم‌کاری و انسان دوستی در میان جامعه، بسیار ارزش‌مند و مهم است. ازاین‌رو، قانون‌گذار، به منظور تبیین آثار حقوقی ناشی از عقد عاریه و تنظیم روابط حقوقی عاریه دهنده و عاریه گیرنده، عقد عاریه را مورد توجه خاص قرارداده و ویژگی‌ها، شرایط و آثار را به تفصیل بیان کرده است. نوشتار حاضر نیز که به روش توصیفی _ تحلیلی و با روی‌کرد تحقیق کتابخانه‌ای به نگارش در آمده ‌است؛ سعی دارد در راستای تحلیل و تبیین عقد عاریه، نخست آن را تعریف کرده و پس از آن ویژگی‌ها، شرایط انعقاد، آثار حقوقی ناشی از آن و هم‌چنین کیفیت انحلال آن در حقوق افغانستان را به دقت مورد بررسی قرارداده و در پایان برآیند و نتیجه‌ی تحقیق را ارائه دهد.